KORSAN

  • 7/15/2019 6:14:14 AM

Ümumi məlumat: Göyə ucalan əyləncəli Korsan attraksion bizim tərəfimizdən uzun illərdir istehsal olunur. Attraksion yarım dairə şəklində hərəkət edir.Kabina asıldığı ox üzrə yer səthindən 8-12 metr hündürlüyə doğru irəli və geriyə hərəkət edir. Korsan Attaksionu həyəcanlı və əyləncəlidir. Xüsusən gənclər tərəfindən böyük həvəslə qarşılanır. Attraksion istifadə və texniki təminat üzrə mürəkkəb deyildir. Attraksion təhlükəsizdir. Attraksion bütün əyləncə parklarında istifadə oluna bilər.

Общая информация: Зрелищный верховой пират неба выпускается нами долгие годы. Аттракцион движется в форме полукруга, лодка движется вперед и назад от земли на 8-12 метров над землей. Pirate Attack - это захватывающе и интересно. Особенно молодых людей встречают с большим энтузиазмом. Привлекательность не сложна в использовании и обслуживании. Достопримечательности безопасны. Аттракцион можно использовать во всех парках развлечений.

General Information: The entertaining horse-riding pirate of the sky is produced by us for many years. The attraction moves in the form of a half circle. The boat moves forward and backward from the ground up to 8-12 meters above the ground. Pirate Attack is exciting and entertaining. Especially young people are welcomed with great enthusiasm. Attractiveness is not complicated in use and maintenance. Attractions are safe. Attraksion can be used in all amusement parks.

Attraksion tipi Yelləncəkvari
Тип аттракциона Kачающийся
Type of attraction Swinging
Əsas ölçülər 12 Metr
Габаритные размеры основания 12 Метр
Base dimensions 12 Meters
Gondolun şaquli istiqamətindən sapma açısı
Угол отклонения гондолы от вертикали
The deviation angle of the gondola from the vertical
Gondolda sərnişinlərin sayı 40 Nəfər
Количество мест для пассажиров в гондоле 40 Человек
Number of seats for passengers in the gondola 40 People
Tam yükləndikdə gondolun maksimal sərnişin kütləsi, kq
Максимальная масса пассажиров в гондоле при её полной загрузке, кг
Maximum mass of passengers in the gondola when it is fully loaded, kg
Gərginlik, V
Hапряжение, В
Voltage, V
Tezlik, Hz
частота, Гц
frequency, Hz
Faza sayı
Kоличество фаз
Number of phases
Sürücü tipi İdarəetmə sistemi
Тип привода Система управления
Type of drive Control system
Sürücü gücü, kW
Мощность привода, кВт
Drive power, kW
Elektrikli sürücünün növü Elektrik mühərriki
Тип электродвигателя привода Электродвигатель
Type of electric motor drive Electric motor
Attraksionun kütləsi, kq 15 Ton
Масса аттракциона, кг 15 тонн
Mass of attraction, kg 15 tons