Dual Günəş

  • 7/29/2019 6:21:51 AM

Dual Günəş attraksionu həm də göydələn adlanır. Sərnişinlər göydələnin nəhəng impulsu ilə yavaş hərəkət edən asma kabinələrində oturmaqla mənzərədən zövq alırlar. Bu qurğu mexaniki attraksion olaraq,dişli ötürmədən istifadə etməklə öz oxu ətrafında sabit hərəkət edən,təhlükəsiz və etibarlı müşahidə çarxı ilə yanaşı,ümumi modelləşdirmədə mil zolağı növlü strukturdan istifadə etməklə sabit hərəkət edən,təhlükəsiz və etibarlı müşahidə çarxı ilə yanaşı,ümumi modelləşdirmədə mil zolağı növlü strukturdan istifadə edilən,xarici görünüşü təbii,böyük parklar üçün yaxşı secimdir.

Двойной солнечный энтузиазм еще называют небоскребом. Пассажиры наслаждаются пейзажем, сидя в подвесных кабинах, которые медленно движутся по гигантскому небоскребу. Это устройство, наряду с устойчиво движущимся, безопасным и надежным наблюдателем, использует структуру полосы вала в общем моделировании вместе с безопасным и надежным колесом наблюдения, которое использует зубчатую передачу, Естественно, используемая структура является хорошим выбором для больших парков.

Dual Solar enthusiasm is also called a skyscraper. Passengers enjoy the scenery by sitting in the suspended booths, which move slowly through the gigantic pace of the skyscraper. This device, along with a steady-moving, safe and reliable observer, uses a shaft strip structure in the overall modeling, along with a safe and reliable observation wheel, which uses a gear transmission, The structure used is a good choice for the large parks, naturally.

Attraksion tipi 2 Tərəfli
Тип аттракциона Двойной
Type of attraction Dual
Əsas ölçülər 5.20 Metr
Габаритные размеры основания 5.20 Метр
Base dimensions 5.20 Meters
Gondolun şaquli istiqamətindən sapma açısı
Угол отклонения гондолы от вертикали
The deviation angle of the gondola from the vertical
Gondolda sərnişinlərin sayı 40 Nəfər
Количество мест для пассажиров в гондоле 40 Человек
Number of seats for passengers in the gondola 40 People
Tam yükləndikdə gondolun maksimal sərnişin kütləsi, kq
Максимальная масса пассажиров в гондоле при её полной загрузке, кг
Maximum mass of passengers in the gondola when it is fully loaded, kg
Gərginlik, V 380 V
Hапряжение, В 380 V
Voltage, V 380 V
Tezlik, Hz 1 Dövr/1 Dəq
частота, Гц 1 Период / 1 Мин
frequency, Hz 1 Period / 1 Min
Faza sayı
Kоличество фаз
Number of phases
Sürücü tipi İdarəetmə sistemi
Тип привода Система управления
Type of drive Control system
Sürücü gücü, kW
Мощность привода, кВт
Drive power, kW
Elektrikli sürücünün növü Elektrik mühərriki
Тип электродвигателя привода Электродвигатель
Type of electric motor drive Electric motor
Attraksionun kütləsi, kq 4.7 Ton
Масса аттракциона, кг 4.7 Tонн
Mass of attraction, kg 4.7Tons