Gəmi

  • 7/30/2019 12:59:42 AM

Göyə ucalan əyləncəli Gəmi attraksion bizim tərəfimizdən uzun illərdir istehsal olunur. Attraksion yarım dairə şəklində hərəkət edir.Kabina asıldığı ox üzrə yer səthindən 6-8 metr hündürlüyə doğru irəli və geriyə hərəkət edir. Gəmi Attaksionu həyəcanlı və əyləncəlidir. Xüsusən gənclər tərəfindən böyük həvəslə qarşılanır. Attraksion istifadə və texniki təminat üzrə mürəkkəb deyildir. Attraksion təhlükəsizdir. Attraksion bütün əyləncə parklarında istifadə oluna bilər. Attraksion bütün təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinə cavab verir.

Захватывающие круизы на корабле производятся нами уже много лет. Аттракцион движется в форме полукруга, лодка движется вперед и назад на высоту 6-8 метров над земной осью. Корабельная атака увлекательна и интересна. Особенно молодых людей встречают с большим энтузиазмом. Привлекательность не сложна в использовании и обслуживании. Достопримечательности безопасны. Аттракцион можно использовать во всех парках развлечений. Аттракцион отвечает требованиям всех правил безопасности:

Exciting Ship Cruises are made by us for many years. The attraction moves in the form of a half circle. The boat moves forward and backward to the height of 6-8 meters above the earth's axis. Ship Attack is exciting and entertaining. Especially young people are welcomed with great enthusiasm. Attractiveness is not complicated in use and maintenance. Attractions are safe. Attraksion can be used in all amusement parks. Attraksion meets the requirements of all safety rules:

Attraksion tipi Yelləncəkvari
Тип аттракциона Kачающийся
Type of attraction Swinging
Əsas ölçülər 5 Metr
Габаритные размеры основания 5 Метр
Base dimensions 5 Meters
Gondolun şaquli istiqamətindən sapma açısı
Угол отклонения гондолы от вертикали
The deviation angle of the gondola from the vertical
Gondolda sərnişinlərin sayı 16 Nəfər
Количество мест для пассажиров в гондоле 16 Человек
Number of seats for passengers in the gondola 16 People
Tam yükləndikdə gondolun maksimal sərnişin kütləsi, kq
Максимальная масса пассажиров в гондоле при её полной загрузке, кг
Maximum mass of passengers in the gondola when it is fully loaded, kg
Gərginlik, V 380 V
Hапряжение, В 380 V
Voltage, V 380 V
Tezlik, Hz 10 Dövr/1 Dəq
частота, Гц 10 Период / 1 Мин
frequency, Hz 10 Period / 1 Min
Faza sayı
Kоличество фаз
Number of phases
Sürücü tipi İdarəetmə sistemi
Тип привода Система управления
Type of drive Control system
Sürücü gücü, kW
Мощность привода, кВт
Drive power, kW
Elektrikli sürücünün növü Elektrik mühərriki
Тип электродвигателя привода Электродвигатель
Type of electric motor drive Electric motor
Attraksionun kütləsi, kq 3.2 Ton
Масса аттракциона, кг 3.2 Tонн
Mass of attraction, kg 3.2Tons