Helekopter

  • 7/29/2019 3:11:08 AM

Bu vəsait attraksionun iş adamları və sahibləri üçün nəzərdə tutulub və onun istismarının yüngülləşdirilməsi üçün xidmət edir.Bu vəsait özündə,attraksionun istismarının və texniki xidmətinə aid edilən,çox saylı texniki təhlükəsizlik qaydalarını əks etdirir.Attraksionun iş adamları və sahibkarları bütün göstərilən qaydalara riayət etməyə borcludurlar.Belə qaydalar ictimai hakimiyyətin sərəncamları ilə əvəz oluna bilməz və son dərəcə diqqətli olmaq tələbindən azad etmir.Firma texniki təhlükəsizlik qaydalarına kifayət qədər riayət edilməməsi səbəbindən yaranan problemlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.İş adamını və sahibkarı məhkəməyə vermək hüququnu özündə saxlayır.

Эти средства предназначены для деловых людей и владельцев аттракциона и служат для облегчения его эксплуатации.Этот материал включает в себя большое количество правил технической безопасности, связанных с эксплуатацией и обслуживанием аттракциона. Бизнесмены и предприниматели помещений обязаны соблюдать все правила. Такие правила не могут быть заменены приказами государственного органа и не снимают необходимости быть предельно осторожными. Компания не несет ответственности за проблемы, возникающие из-за неадекватного соблюдения правил технической безопасности. Работодатель оставляет за собой право привлечь человека и предпринимателя к суду.

This product is specifically designed for the most part of the life and service of this company. This material includes the most important technical safety, associated with the operation and maintenance of the attraction. Businessmen and entrepreneurs are obliged to stay in touch with all the rules. This rule can not be ruled by the state organs and can not be regarded as negligible. The company does not have the problem of accountability because of the lack of adequate safety of technical safeguards. The manufacturer reserves the right to insure the right of the person and the water.

Attraksion tipi Dairəvi
Тип аттракциона Kруглый
Type of attraction Circular
Əsas ölçülər 2.5 Metr
Габаритные размеры основания 2.5 Метр
Base dimensions 2.5 Meters
Gondolun şaquli istiqamətindən sapma açısı
Угол отклонения гондолы от вертикали
The deviation angle of the gondola from the vertical
Gondolda sərnişinlərin sayı 8 Nəfər
Количество мест для пассажиров в гондоле 8 Человек
Number of seats for passengers in the gondola 8 People
Tam yükləndikdə gondolun maksimal sərnişin kütləsi, kq
Максимальная масса пассажиров в гондоле при её полной загрузке, кг
Maximum mass of passengers in the gondola when it is fully loaded, kg
Gərginlik, V 380 V
Hапряжение, В 380 V
Voltage, V 380 V
Tezlik, Hz 5 Dövr/1 Dəq
частота, Гц 5 Период / 1 Мин
frequency, Hz 5 Period / 1 Min
Faza sayı
Kоличество фаз
Number of phases
Sürücü tipi İdarəetmə sistemi
Тип привода Система управления
Type of drive Control system
Sürücü gücü, kW
Мощность привода, кВт
Drive power, kW
Elektrikli sürücünün növü Elektrik mühərriki
Тип электродвигателя привода Электродвигатель
Type of electric motor drive Electric motor
Attraksionun kütləsi, kq 450 Kiloqram
Масса аттракциона, кг 450 Kилограмм
Mass of attraction, kg 450 Kilograms